• შეთანხმების ძირითადი პირობები
 • განცხადების განთავსება
 • მმართველი კომპანიის უფლებები და მოვალეობები
 • მომხმარებლის უფლებები და მოვალეობები
 • Coockies გამოყენება
 • რეგისტრაციის წესები

ვებ-გვერდის სამომხმარებლო შეთანხმება

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება My.ge ჯგუფის ვებ გვერდზე. My.ge არის ინტერნეტ სივრცის ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია კავკასიის მასშტაბით, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს მარტივ, ხელმისაწვდომ და ხარისხიან ვებ-გვერდებს 2003 წლიდან.
14 წლიანი გამოცდილების შედეგად, ჩვენი ვებ. გვერდები გამოირჩევიან ტექნოლოგიების მაღალი ხარისხით, სანდოობით, პოპულარობით და გამოყენების მაღალი მაჩვენებლით. კომპანიის ღირებულებაა მუდმივი ინოვაცია და სერვისების განვითარება.

My.ge სერვისების გამოყენებისას, თქვენ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ წესებს და პირობებს, გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ. ჩვენი ვებ. გვერდები თემატურად მრავალმხრივია, შესაბამისად, შესაძლოა არსებობდეს დამატებითი წესები თითოეულ საიტზე, რომლებიც წარმოადგენს მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების განუყოფელ ნაწილს.


ტერმინთა განმარტებანი

"საიტი"- My.ge ჯგუფის მფლობელობაში არსებული ვებ გვერდებიდან ერთ-ერთი.
"მმართველი კომპანია"- საიტის მმართველი კომპანია, შპს "მაი.ჯი".
"მომხმარებელი"- ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც სარგებლობს საიტის მომსახურებით, ანთავსებს ან მოიძიებს სასურველ ინფორმაციას.
"განცხადება"- ვებ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია სარეალიზაციო ქონების, პროდუქციისა თუ მომსახურების თაობაზე.


შეთანხმების ძირითადი პირობები

 1. მმართველი კომპანია არ არის არცერთი გარიგების ორგანიზატორი, თანამონაწილე, გამყიდველი ან მყიდველი. საიტი არის შუამავალი, რომელიც ეხმარება გამყიდველს და მყიდველს დაუკავშირდნენ ერთმანეთს.
 2. მმართველი კომპანია უზრუნველყოფს განცხადებების განთავსებას ზუსტად შესაბამის განყოფილებაში, რაც მომხმარებელს ეხმარება შესაბამისი ქონების, პროდუქციისა თუ მომსახურების ადვილად მოძებნაში.
 3. მმართველ კომპანიას არ ეკუთვნის საიტზე განთავსებული არცერთი ქონება, პროდუქცია თუ მომსახურება და არ ფლობს არანაირ დამატებით ინფორმაციას მათი რეალური მდგომარეობის შესახებ.
 4. განცხადებაში მითითებული ქონების, პროდუქციისა თუ მომსახურების ხარისხი, უსაფრთხოება, კანონიერება და აღწერასთან შესაბამისობა არ კონტროლდება მმართველი კომპანიის მიერ.
 5. საიტზე განთასებული ინფორმაცია ემსახურება მომხმარებლის ქონების, პროდუქციისა თუ მომსახურების რეალიზაციას და კონტაქტის დამყარებას სხვა მომხმარებელთან.
 6. ნებისმიერი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი საიტზე პირად ინფორმაციას ანთავსებს თავისი სურვილით, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე.
 7. საიტზე ინფორმაციის განთავსებისას, ავტორი ეთანხმება, რომ ინფორმაცია იქნება ღია და ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლება მისი ნახვა.
 8. გამომდინარე7 პუნქტიდან მომხმარებელი თავის თავზე იღებს ყველა რისკს დაკავშირებულს ამ ინფორმაციის გავრცელებასთან.
 9. საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას არ აქვს იურიდიული ძალა, მომხმარებელი ვალდებულია ნებისმიერი ფინანსური გარიგების წინ გადაამოწმოს ინფორმაციის სისწორე. 

განცხადების განთავსება

 1. მომხმარებელს არ აქვს უფლება საიტზე განათავსოს განცხადება, რომლის შინაარსიც ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას. 
 2. სარეალიზაციო ქონების, პროდუქციისა თუ მომსახურების შესახებ განცხადების საიტზე განთავსებისთვის აუცილებელია გაიაროთ რეგისტრაცია და დაეთანხმოთge-ს სამომხმარებლო შეთანხმებას.
 3. საიტზე განცხადების დამატების უფლება აქვს ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, გარდა 18 წლამდე ფიზიკური პირებისა. 
 4. მომხმარებელი ვალდებულია საიტის ინსტრუქციების მიხედვით განათავსოს სრული ინფორმაცია სარეალიზაციო ქონების, პროდუქციისა თუ მომსახურების და შეთანხმების პირობების შესახებ
 5. განცხადების განთავსებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მას აქვს განცხადებაში მითითებული ქონების, პროდუქციისა თუ მომსახურების რეალიზაციის უფლება. 
 6. ფიზიკური თუ იურიდიული პირებისათვის, ვებ გერდზე უფასო განცხადებების განთავსების ლიმიტები, ფასიანი სერვისების გამოყენების პირობები რეგულირდება ინდივიდუალურად, საიტის სპეციფიკიდან გამომდინარე და შესაბამისი ინფორმაცია მოცემულია თითოეული საიტის დახმარების ნაწილში.
 7. მომხმარებელს შეუძლია განათავსოს განცხადება საიტის თემატიკის შესაბამისად. აკრძალულია საიტის თემატიკისაგან განსხვავებული ქონების, პროდუქციისა თუ მომსახურების თაობაზე განცხადების დამატება.
 8. განცხადება არ უნდა: 
  1. იყოს მცდარი, არაზუსტი და არ უნდა შეჰყავდეს შეცდომაში მომხმარებელი.
  2. ემსახურებოდეს თაღლითობას, ტყუილს ან ნდობით ბოროტად სარგებლობას.
  3. შეიცავდეს ინფორმაციას მოპარული, ან ყალბი ქონების/პროდუქციის ყიდვა-გაყივდის შესახებ.
  4. ეხებოდეს მესამე პირის მატერიალურ და არამატერიალურ საკუთრებას, არ უნდა არღვევდეს მესამე პირის პირად უფლებებს.
  5. შეიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც შელახავს მესამე პირის ღირსებას ან ბიზნეს რეპუტაციას.
  6. შეიცავდეს რელიგიური, ეთნიკური, თუ სხვა სახის უმცირესობათა დისკრიმინაციას.
  7. შეიცავდეს მუქარას ვინმეს მიმართ.
  8. მოუწოდებდეს კრიმანალური ქმედებისაკენ.
  9. უწევდეს მხარდაჭერას, ან პროვოცირებდეს ტერორისტულ და ექსტრემისტულ ქმედებებს.
  10. შეიცავდეს პორნოგრაფიულ შინაარსს.
  11. შეიცავდეს სარეკლამო ინფორმაციას (გარდა იმ კონკრეტული ქონების, პროდუქციისა თუ მომსახურებისა, რომლის შესახებაც ანთავსებს მომხმარებელი განცხადებას საიტზე), აკრძალულია განცხადებაში სხვა ვებ. გვერდის მითითება.
  12. იყოს საიტზე მანამდე განთავსებული განცხადების დუბლიკატი (აკრძალულია ერთდროულად ერთი და იგივე შინაარსის განცხადების განმეორებით განთავსება).
  13. შეიცავდეს მესამე წყაროდან ჩასმულ კოდს, რომლის მეშვეობითაც ხდება ჩვენებების მიხედვით თანხის გამომუშავება.
  14. არღვევდეს რაიმე სხვა გზით საქართველოს მომქმედ კანონმდებლობას.
 9. მომხმარებელს არ შეუძლია გამოიტანოს დასკვნა გარიგების ლეგალურობის შესახებ, გამომდინარე ფაქტიდან, რომ პროდუქცია განთავსებლია საიტზე. 

მმართველი კომპანიის უფლებები და მოვალეობები

 1. მმართველი კომპანია არ არის არცერთი შეთანხმების თანამონაწილე და არ არის პასუხისმგებელი არცერთი მომხმარებლის ქმედებაზე. ყველა მოლაპარაკება დგება უშუალოდ მომხმარებლებს შორის. 
 2. მმართველი კომპანია არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე. 
 3. მმართველი კომპანია ვერ იძლევა იმის გარანტიას, რომ განცხადების განმთავსებელი პირის საიტზე მოცემული მონაცემები დაემთხვევა მის რეალურ მონაცემებს. 
 4. ნებისმიერი განცხადება, რომელიც იქნება განთავსებული საიტზე 2.7 და 2.8 პუნქტების დარღვევით, წაიშლება და მომხმარებლის სახელი, რომლითაც განათავსდა ასეთი განცხადება იქნება დაბლოკილი, განცხადების შინაარსიდან გამომდინარე, 1 კვირიდან, სამუდამო ბლოკამდე. 
 5. 2.7 და/ან 2.8 პუნქტის ორჯერ, ან მეტჯერ დარღვევის შემთხვევაში მმართველ კომპანიას უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის ტელეფონის ნომერი და IP მისამართი. 
 6. მმართველ კომპანიას უფლება აქვს გაუწიოს დადებულ განცხადებას მომხმარებლის მიერ მითითებული სახისგან განსხვავებული რეკლამირება. 
 7. მმართველი კომპანიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ნებისმიერი განცხადების გამოქვეყნება ნებისმიერ დროს. 
 8. მმართველი კომპანია არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე, ასევე, შეტყობინების დაკარგვაზე. 
 9. მმართველი კომპანია არ იძლევა გარანტიას საიტის მუდმივ და შეუფერხებელ მუშაობაზე. 
 10. საიტზე დიდი რაოდენობის განცხადებების განთავსების მიზნით, რამოდენიმე მომხმარებლის რეგისტრაციის შემთხვევაში მმართველ კომპანიას უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის IP მისამართი. 
 11. შეთანხმების დარღვევის შემთხვევაში მმართველ კომპანიას უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის IP მისამართი. 
 12. მმართველ კომპანიას შეუძლია შეცვალოს ეს შეთანხმება ყოველგვარი სპეციალური შეტყობინების გარეშე (აღნიშნული ცვლილებები აისახება რეგისტრაციის ფორმაში არსებულ ‘სამომხმარებლო შეთანხმების’ განყოფილებაში). 

მომხმარებლის უფლებები და მოვალეობები

 1. მომხმარებელს არ აქვს უფლება გადასცეს თავისი მომხმარებლის სახელი და პაროლი მესამე პირს.
 2. პირადი მონაცემების გავრცელების შესახებ ნებისმიერი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია სასწრაფოდ შეცვალოს პაროლი. 
 3. მომხმარებელს ეკრძალება საიტზე7 პუნქტისგან განსხვავებული განცხადების განთავსება. 
 4. მომხმარებელი ვალდებულია დაუყონებლივ აცნობოს მმართველ კომპანიას, ღილაკი "არასწორი განცხადების შეტყობინება"-ს მეშვეობით, იმ განცხადებების შესახებ, რომლებიც რაიმე სახით არღვევენ ვებ გვერდის წესებს, ან ეწინააღმდეგებიან საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას (ასეთის აღმოჩენის შემთხვევაში). 
 5. მომხმარებელს ეკრძალება სარეალიზაციო ქონების, პროდუქტისა თუ მომსახურების შინაარსისგან განსხვავებული ნებისმიერი სახის რეკლამირება, ან სხვა საიტის ბმულის მითითება. 
 6. მომხმარებელი ვალდებულია იმოქმედოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და საიტის წესების შესაბამისად და აგოს პასუხი საიტზე თავის ქმედებებზე საქართველოს კანონმდებლობით. 
 7. თუ მომხმარებელს უჩნდება რაიმე სახის პრეტენზია ან გაუგებრობა სხვა მომხმარებლის მიმართ, იგი წარადგენს თავის პრეტენზიას უშუალოდ მომხმარებელთან (რომლის მიმართაც აქვს პრეტენზია), მმართველი კომპანიისგან დამოუკიდებლად. იგი ათავისუფლებს მმართველ კომპანიას (ასევე მის ნებისმიერ თანამშრომელს) ყოველგვარი მოთხოვნებისგან. 
 8. მათ შორის: ზარალის კომპენსაციისგან, ხარჯების ანაზღაურებისგან და ნებისმიერი დანახარჯის ანაზღაურებისგან დაკავშირებული საიტის მეშვეობით შემდგარ შეთანხმებასთან. 
 9. საიტის გამოყენება მომხმარებელს შეუძლია ყოველგვარი გარანტიის გარეშე, და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 
 10. მომხმარებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას საიტზე განთავსებული ინფორმაციის შესახებ, საიტი მას აძლევს საშუალებას მიაწოდოს ინფორმაცია სხვა მომხმარებლებს. 

Coockies გამოყენება

საიტზე რეგისტრაციით, ეთანხმებით, რომ MY.GE ვებ. გვერდები გამოიყენებს cookie-ფაილებს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და ვებ. გვერდით კომფორტულად სარგებლობის უზრუნველსაყოფად.

Cookie არის პატარა საინფორმაციო ფაილი რომელიც იგზავნება და ინახება თქვენს კომპიუტერში. იგი გვეხმარება თქვენს იდენტიფიკაციასა და შემდგომი ვიზიტების განმავლობაში, ვებ გვერდით სარგებლობის გამარტივებაში.

Cookie ფაილების მართვა
Cookie ფაილების მართვა (ჩართვა, გამორთვა, წაშლა) შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების მეშვეობით. სხვადასხვა ბრაუზერში Cookie ფაილების მართვის ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხ. შესაბამის დასახელებაზე დაჭერით: 
Google Chrome   Firefox    Opera    Internet Explorer   Safari   Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch)
დამატებითი ინფორმაცია cookie ფაილების მართვის შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ ვებ. გვერდზე http://www.aboutcookies.org.

გაცნობებთ, რომ ჩვენი საიტების კონკრეტული ფუნქციები ხელმისაწვდომია მხოლოდ cookie ფაილების გამოყენებისას. Cookie ფაილების გამორთვამ, შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეულ ფუნქციონალზე წვდომის შეზღუდვა.

 

რეგისტრაციის წესები

 • My.ge ერთიანი მომხმარებლების ბაზის სარეგისტრაციო ფორმის მოთხოვნების შესაბამისად, მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს რეალური მონაცემები - მოქმედი ელ. ფოსტის მისამართი და პაროლი.
 • მომხმარებლის სახელი აუცილებლად უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებული აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი. მომხმარებლის სახელი და პაროლი შეიძლება შეიცავდეს ლათინურ სიმბოლოებს (A-Z), ციფრებს (0-9) და სიმბოლოებს.
 • აკრძალულია მომხმარებლის სახელში ნებისმიერი სახის შეურაცხმყოფელი ფრაზის მითითება. 
დამატებით, კონკრეტული ვებ. გვერდის მომსახურებით სარგებლობის მიზნობრიობიდან გამომდინარე, შესაძლოა, საჭირო იყოს სხვა სარეგისტრაციო მონაცემების მითითებაც (საკონტაქტო ნომერი, ელექტონული ფოსტის მისამართი, სქესი, მდებარეობა, დაბადების წელი და სხვა), რის თაობაზეც, თავად ვებ. გვერდზე იქნება შესაბამისი მითითება.
რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითითება. 
 
My.ge - ჩემი ინტერნეტ პორტალი!
გაიარე ავტორიზაცია და მიიღე წვდომა ყველა სერვისზე ერთი ანგარიშით